તેને ક્યાં હોય છે તાપ કે સંતાપ? (via વિજયનુ ચિંતન જગત)

તેને ક્યાં હોય છે તાપ કે સંતાપ? અપેક્ષાઓ હદથી જ્યારે વધે અજંપ મન વેદનાથી બળે   આતમજ્ઞાન ઉદભવે ત્યારે I અને My ના બે સર્પો સુખ અને દુઃખ રૂપે સંતાપ્યા કરે એના આ સંતાપ જ્યાં હોય ત્યાં સર્જ્યા કરે દુઃખ દુઃખ અને દુઃખ અપેક્ષા જો મનથી છુટી છુટ્યા I અને  My નાં સંતાપો સઘળા જે ભોક્તા છે તે શરીર તેથી વેઠે શરીર સઘળા સંતાપ આતમ રાજા તો નિજાનંદે મસ્ત તેને ક્યાં હોય છે તાપ કે સંતાપ? … Read More

via વિજયનુ ચિંતન જગત

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s